vymazat filtr

O projektu

Vznik webového portálu Brownfieldy – nevyužívané areály a objekty Jihomoravského kraje byl vyvolán potřebou zmapovat stav nevyužívaných lokalit v Jihomoravském kraji a vhodnou formou je strukturovaně a srozumitelně prezentovat. Problematikou se v regionu zabývá i Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, která průběžně provádí celoplošnou evidenci základních dostupných dat o lokalitách.

Hlavním cílem identifikovat brownfieldy, tj. areály a objekty, které nemají žádné využití nebo jsou využity jen částečně, mohou být zanedbané, chátrající a mohou vykazovat ekologickou zátěž.

Výchozími podklady pro databázi a webový portál byly studie zpracovaná v Jihomoravském kraji v předchozích letech:

2005 - 2007 Vyhledávací studie (CzechInvest).

2008 - 2020 Územně analytické podklady (ÚÚR)

2009 Portál Regionálního informačního servisu Centra pro regionální rozvoj ČR (RIS CRR)

2010 Mapování nevyužívaných areálů a objektů v Jihomoravském kraji (RRAJM)

Pro spolupráci na mapování je vždy osloveno 672 obcí Jihomoravského kraje, výjimku tvoří město Brno, které tuto problematiku individuálně řeší v rámci projektu Vymezení lokalit brownfields v zastavěném území města Brna a disponuje vlastní evidencí. Informace jsou průběžně zapracovány do databáze a vybrané lokality po dohodě prezentovány prostřednictvím tohoto webu jako nabídka nemovitostí pro potenciální zájemce a investory. Obcím Jihomoravského kraje rovněž slouží jako informační databáze o rozložení brownfieldů v jejich katastrálním území.

Analytické zpracování může být dále využito při definování problémových oblastí Jihomoravského kraje, stanovování priorit regenerace a při přípravě regionálních akčních plánů a tematických koncepčních dokumentů. Webová forma databáze byla spuštěna v červenci 2011. Aktualizace databáze probíhá průběžně, poslední plošné mapování bylo provedeno v roce 2020.