×

Úvodní slovo

 

 
Hlavním cílem je zmapovat a popsat brownfieldy, tj. areály a objekty, které nemají žádné využití nebo jsou využity jen částečně, mohou být zanedbané, chátrající a mohou vykazovat ekologickou zátěž. Výchozím materiálem pro přípravu databáze byla evidence zpracovaná v Jihomoravském kraji v průběhu let 2005 až 2007 agenturou CzechInvest (Vyhledávací studie). Neméně důležitými zdroji informací o rozmístění lokalit byly územně analytické podklady obcí portál Regionálního Informačního Servisu Centra pro regionální rozvoj ČR (RIS CRR). 
 
Mapování nevyužívaných areálů a objektů v Jihomoravském kraji bylo zahájeno v květnu 2010 oslovením 672 obcí Jihomoravského kraje a bylo zakončeno v říjnu 2010 terénními pracemi. Výjimku tvoří město Brno, které tuto problematiku individuálně řeší v rámci projektu Vymezení lokalit brownfields v zastavěném území města Brna, a disponuje tak vlastní evidencí.
 
Takto připravený soubor dat prezentovaný prostřednictvím přehledného internetového rozhraní představuje pro potenciální zájemce a investory nabídku nemovitostí, které mohou využít k realizaci svých podnikatelských záměrů. Obcím Jihomoravského kraje rovněž slouží jako informační databáze o rozložení brownfieldů v jejich katastrálním území. Analytické zpracování může být dále využito při definování problémových oblastí Jihomoravského kraje, stanovování priorit regenerace a při přípravě regionálních akčních plánů a tematických koncepčních dokumentů. Webová forma databáze byla spuštěna v červenci 2011. Aktualizace databáze proběhly v letech 2012, 2014 a 2016.